PEFC a nariadenie EUTR - PEFC a EUTR

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC a nariadenie EUTR

PEFC certifikácia C-o-C poskytuje spoločnostiam efektívny mechanizmus na splnenie požiadaviek nariadenia EUTR.


PEFC štandard pre spotrebiteľský reťazec z roku 2013 a EUTR

PEFC certifikované spoločnosti priamo spĺňajú požiadavky nariadenia EUTR. PEFC štandard pre spotrebiteľský reťazec z roku 2013 (PEFC ST 2002:2013, TD SFCS 1004:2013) so svojim neoddeliteľným systémom náležitej starostlivosti (PEFC DDS) je plne prepojený s nariadením.


Pretože všetky PEFC certifikované spoločnosti majú povinnosť zaviesť požiadavky PEFC štandardu pre spotrebiteľský reťazec z roku 2013 (PEFC ST 2002:2013, TD SFCS 1004:2013), ktorý bol prijatý v máji 2013, PEFC certifikácia spotrebiteľského reťazca predstavuje efektívny nástroj na preukázanie súladu s požiadavkami EUTR v celom dodávateľskom reťazci dreva a výrobkov z dreva.


PEFC certifikácia spotrebiteľského reťazca je preto rozumná možnosť pre doteraz necertifikované spoločnosti, bez ohľadu na to, či sa ich už požiadavky nariadenie dotýkajú, alebo pre tie, ktoré sa pripravujú na budúci obchod so subjektmi v EÚ. 
 


Zosúlaďte PEFC certifikáciu spotrebiteľského reťazca z roku 2010 s EUTR

Vždy sa vyžadovalo, aby PEFC certifikované spoločnosti nezahŕňali tzv. kontroverzné zdroje do certifikovaných výrobkov, a preto sú dobre pripravené, aby sa zosúladili s dodatočnými požiadavkami, ktoré nariadenie EUTR vyžaduje.


PEFC štandard pre spotrebiteľský reťazec z roku 2010 (PEFC ST 2002:2010, TD SFCS 1004:2010) je platný do 24. februára 2014. Spoločnosti, ktoré budú do tohto obdobia využívať certifikáciu podľa štandardu z roku 2010, môžu podľa nižšie uvedeného postupu prispôsobiť svoj doteraz používaný systém náležitej starostlivosti, čím splnia požiadavky nariadenia EUTR.Kroky na zosúladenie PEFC štandardu pre spotrebiteľský reťazec z roku 2010 s nariadením EUTR

Spoločnosti musia urobiť niekoľko krokov, v závislosti od toho, či používajú percentuálnu metódu alebo fyzickú separáciu. PEFC štandard pre spotrebiteľský reťazec z roku 2010 už obsahuje PEFC systém náležitej starostlivosti (DDS) pre percentuálnu metódu, nie však pre fyzickú separáciu.


Nasledujúce tabuľky uvádzajú nevyhnutné zmeny potrebné na zosúladenie požiadaviek PEFC štandardu z roku 2010 s požiadavkami nariadenia EUTR.


Percentuálna metóda

Rozsah

 

Vlastné prehlásenie

Aktualizujte vlastné prehlásenie dodávateľa, aby za zabezpečilo, že získate všetky informácie, ktoré požaduje EUTR.

 Hodnotenie rizika

PEFC certifikovaná surovina nie je   považovaná za surovinu so „zanedbateľným“ rizikom. Pre všetku surovinu   použite upravené „Postupy na hodnotenie rizika prispôsobené požiadavkám   EUTR.“

Nezanedbateľné riziko

Surovina s “významným” rizikom musí   byť podrobená kontrolnému programu.   Nepoužívajte žiadnu surovinu, pri ktorej nie je možné klasifikovať riziko ako „zanedbateľné“.

Administrácia

Uchovávajte   všetky záznamy o vykonaných činnostiach, aby ste mohli preukázať súlad   s požiadavkami EUTR v prípade kontroly povereným orgánom.

 

Metóda fyzickej separácie

Vlastné   prehlásenie

Vyžadujte vlastné prehlásenie od dodávateľa, aby za zabezpečilo, že získate všetky informácie, ktoré   požaduje EUTR.

Hodnotenie rizika

PEFC certifikovaná surovina sa   považuje za surovinu so “zanedbateľným” rizikom. Ďalšie hodnotenie rizika sa   nevyžaduje.

Administrácia

Uchovávajte   všetky záznamy o vykonaných činnostiach, aby ste mohli preukázať súlad   s požiadavkami EUTR v prípade kontroly povereným orgánom.