Nariadenie EÚ 995/2010 o dreve - Nariadenie EÚ o dreve

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Nariadenie EÚ 995/2010 o dreve

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich drevo a výrobky z dreva na trh vstúpilo do platnosti 3. marca 2013.

Nezákonná ťažba má vážne ekonomické, environmentálne a sociálne dopady, pretože je spojená s odlesňovaním  a klimatickými zmenami a zároveň môže narušovať činnosť a existenciu legálne pracujúcich hospodárskych subjektov, prípadne byť príčinou konfliktov týkajúcich sa pôdy alebo zdrojov.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o dreve (EUTR) zakazuje umiestňovať na trh EÚ nelegálne vyťažené drevo v snahe bojovať proti nelegálnej ťažbe v globálnom kontexte. Definuje požiadavky, ktoré musia spoločnosti v rámci EÚ splniť, aby minimalizovali riziko obchodovania s nelegálnym drevom. Nariadenie konkrétne vyžaduje, aby spoločnosti, ktoré uvádzajú drevo a výrobky z dreva (dovezené ako i z domácej produkcie) na trh EÚ (tzv. hospodárske subjekty) používali systém náležitej starostlivosti (DDS). Spoločnosti, ktoré obchodujú s drevom a výrobkami z dreva v rámci EÚ (tzv. obchodníci) majú povinnosť uchovávať informácie o svojich dodávateľoch a odberateľoch, aby sa zabezpečila vysledovateľnosť dreva a výrobkov z dreva.

Nariadenie sa zároveň dotýka spoločností pôsobiacich mimo EÚ, pretože ich produkty môžu byť do EÚ dovážané. Nariadenie EUTR sa vzťahuje na mnohé výrobky z dreva vrátane produktov z masívneho dreva, podláh, preglejky, celulózy a papiera. 

  


Hlavné prvky systému náležitej starostlivosti

1. Informácie: Spoločnosti musia mať prístup k informáciám, ktoré špecifikujú drevo a výrobky z dreva, krajinu ťažby, druhy drevín, množstvo, detailné informácie o dodávateľovi a informácie o súlade s národnou legislatívou.

2. Hodnotenie rizika: Na základe poskytnutých informácií a kritérií, ktoré definuje nariadenie EUTR musia spoločnosti zhodnotiť riziko výskytu nelegálnej ťažby v dodávateľskom reťazci. S dodávkami so „zanedbateľným“ rizikom je možné ďalej obchodovať.

3. Zmierňovanie rizika: V prípade, ak je riziko nelegálnej ťažby „nezanedbateľné“, je možné toto riziko efektívne zmierniť pomocou ďalších opatrení. Medzi takéto opatrenia môže patriť vyžiadanie dodatočných informácií od dodávateľa, alebo napr. požiadanie dodávateľa, aby získal PEFC certifikáciu.

 

PEFC certifikácia spotrebiteľského reťazca (C-o-C) poskytuje efektívny mechanizmus pre spoločnosti na preukázanie súladu s požiadavkami nariadenia EÚ o dreve (EUTR)