Nájdi certifikované - Nájdi certifikované ...

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Nájdi certifikované

PEFC udržuje aktuálnu databázu, z ktorej je možné získať informácie o ktoromkoľvek držiteľovi PEFC certifikátu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov alebo spotrebiteľského reťazca, užívateľoch loga PEFC, certifikovaných výrobkoch, notifikovaných certifkačných orgánoch, alebo o PEFC uznaných národných certifikačných schémach.


Register certifikovaných subjektov a notifikovaných certifikačných orgánov

PEFC certifikované

Svet

Výmera lesov: 307 mil. ha
Počet C-o-C: 10 968

SR

Výmera lesov: 1,216 mil. ha
Počet C-o-C: 120

(marec, 2019)

 >Viac...

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

> Viac...

Certifikácia C-o-C

Certifikácia C-o-C predstavuje mechanizmus na sledovanie certifikovanej suroviny z lesa po konečné výrobky.

> Viac...

Dokumenty SFCS

Slovenský systém certifikácie lesov predstavuje súbor dokumentov, ktoré sú kompatibilné s požiadavkami Rady PEFC a medzinárodne uznané týmto systémom. 

> Viac...

Logo PEFC

Logo PEFC a značky PEFC sú celosvetovo registrované obchodné značky, ktoré pomáhajú identifikovať výrobky, ktoré pochádzajú z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom a podporovať ich predaj.

> Viac...