Logo PEFC

logoLogo PEFC a značky PEFC sú celosvetovo registrované obchodné značky, ktoré pomáhajú podnikateľom, spotrebiteľom, vlastníkom a obhospodarovateľom lesa ako i ostatným záujmovým skupinám identifikovať výrobky, ktoré pochádzajú z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom a podporovať ich predaj. Dopyt po PEFC certifikácií významne vzrástol počas posledných rokov ako dôsledok rastúceho povedomia o význame lesov v boji proti sociálnym problémom, akým je napr. globálne otepľovanie. Dôležitosť certifikácie v dnešnej dobe významne rezonuje vo verejnosti.

PEFC prostredníctvom svojich pravidiel chráni svoju obchodnú značku a zabezpečuje, že existujúce ekoznačky musia byť používané presne a dôveryhodne a zároveň, že akékoľvek vyhlásenia spojené s týmito značkami sú opodstatnené a nezavádzajúce.

Používanie loga PEFC umožňuje certifikovaným spoločnostiam:

 • preukázať svoj záväzok k trvalo udržateľnému rozvoju a jednotnej sociálnej zodpovednosti,
 • osloviť environmentálne a sociálne zmýšľajúcich zákazníkov a spotrebiteľov,
 • pomôcť zvyšovať povedomie a dopyt po výrobkoch z PEFC certifikovaných lesov,
 • zvýrazniť ich záujme o trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov.

Logo PEFC je k dispozícií pre nasledovné kategórie používateľov loga:

 1. C-o-C certifikované spoločnosti (užívateľská skupina C)
  Tieto subjekty sú držiteľmi PEFC certifikátu spotrebiteľského reťazca.
 2. Certifikovaní vlastníci a obhospodarovatelia lesov (užívateľská skupina B)
  Tieto subjekty obhospodarujúce lesy sú držiteľmi PEFC certifikátu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.
 3. Necertifikované subjekty (užívateľská skupina D)
  Tieto subjekty predávajú PEFC certifikované výrobky bez požiadavky na získanie PEFC certifikácie alebo pôsobia v oblasti vzdelávania a propagácie PEFC certifikácie.
 4. Autorizované licenční zástupcovia (užívateľská skupina A)
  Tieto subjekty sú oprávnené vydávať licencie loga PEFC v mene Rady PEFC.
 5. Jednorázoví používatelia
  Zjednodušené licenčné požiadavky sa vzťahujú na subjekty, ktoré chcú použiť logo PEFC jednorázovo na propagačné alebo vzdelávanie účely (smie sa požívať iba mimo produktov).

logo1Na používanie loga PEFC sa viažu presne definované podmienky. Pravidlá používania definuje technický dokument TD SFCS 1007:2009 Pravidlá pre používanie loga PEFC v SR, ktorý je prekladom medzinárodného štandardu PEFC ST 2001:2008 PEFC logo usage rules - requirements.

Pred používaním loga alebo značiek PEFC musia všetci používatelia loga uzatvoriť zmluvu o používaní loga PEFC so združením PEFC Slovensko, ktoré je autorizované Radou PEFC poskytovať licencie na používanie loga PEFC v SR. Podmienky vydávania licencií definuje normatívny dokument ND SFCS 001 Vydávanie licencií na používanie loga PEFC.

Zákazníci, nákupcovia, spotrebitelia a široká verejnosť sa môže stretnúť s logom PEFC buď na PEFC certifikovaných výrobkoch alebo s logom PEFC použitím na propagačné, reklamné alebo vzdelávacie vzdelávacie účely.

Logo PEFC býva často použité ako súčasť značiek PEFC . PEFC poskytuje dve značky na označovanie výrobkov a jednu značku pre použitie mimo výrobkov:

PEFC certifikované
- používa sa na označenie výrobkov, v ktorých:

 • minimálne 70% dreva pochádza z PEFC certifikovaných lesov,
 • ostatné drevo pochádza z PEFC kontrolovaných zdrojov.

pefc-certifikovane


PEFC recyklované
- používa sa na označenie výrobkov, v ktorých:

 • minimálne 70% dreva pochádza z PEFC certifikovanej suroviny z recyklovaných zdrojov,

 • ostatné drevo pochádza z PEFC kontrolovaných zdrojov

pefc-recyklovane


Podporuje trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

 • značka navrhnutá pre vzdelávacie a propagačné účely.

pefc-podporuje

Štandardné logo PEFC a značky PEFC obsahujú niekoľko komponentov, ktoré musia byť povinnou súčasťou loga alebo značky. Zároveň existuje niekoľko voliteľných prvkov, ktorých používanie je dobrovoľné.

Povinné prvky

 • Logo PEFC pozostáva z kruhu s dvoma stromami a iniciálok “PEFC”. Tieto prvky sa vždy zobrazujú spolu.
 • Logo PEFC musí byť vždy použité so symbolom obchodnej značky TM.
 • Číslo licencie loga PEFC jasne identifikuje používateľa a musí byť používané spolu s logom PEFC.

Voliteľné prvky

 • Percento, ktoré indikuje podiel PEFC certifikovanej suroviny vo výrobku (minimálne 70%) - môže byť použité iba so značkou „PEFC certifikované“
 • Názov značky a vyhlásenie
 • PEFC web stránka

Značky a logo PEFC je možné jednoducho vytvoriť prostredníctvom on-line generátora značiek PEFC (pre používateľov loga PEFC).

PEFC certifikované

 • Svet

  Výmera lesov: 320 mil. ha
  Počet C-o-C: 12 260

 • Slovensko

  Výmera lesov: 1,226 mil. ha
  Počet C-o-C: 115

(september 2021)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru