Základné informácie

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Základné informácie

zakladne-informacie

Základnými princípmi tvorby dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov sú otvorenosť, transparentnosť, možnosť spolupráce a komplexnosť postupov. Proces tvorby dokumentov je nezávislý od procesov certifikácie a akreditácie, čo je hlavným predpokladom kredibility certifikačného systému.Tvorba dokumentov

Základné požiadavky na tvorbu dokumentácie národných certifikačných schém definuje Rada PEFC. PEFC zakladá svoj benchmark trvalo udržateľnosti na širokom konsenze spoločnosti vyjadrenom v celosvetovo rešpektovaných medzinárodných a medzivládnych procesoch a predpisoch.

> Viac...

Štruktúra dokumentov

Slovenský systém certifikácie lesov predstavuje súbor dokumentov, ktoré sú vytvorené s cieľom naplniť očakávania záujmových skupín, zohľadniť národné podmienky, byť v súlade s medzinárodnou legislatívou a zároveň byť kompatibilné s požiadavkami Rady PEFC a tým dosiahnuť medzinárodné uznanie.

> Viac...