Technické dokumenty - Technické dokumenty

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Technické dokumenty

Slovenský systém certifikácie lesov pozostáva zo súboru technických dokumentov, ktoré definujú základné východiská certifikačnej schémy, kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, formy a nástroje na hodnotenie trvalo udržateľného  obhospodarovania lesov, požiadavky na hodnotenie treťou stranou a mechanizmus dôveryhodného prenosu informácií o pôvode dreva do výrobkov. Dodržiavanie požiadaviek a postupov Slovenského systému certifikácie lesov je predpokladom pre označovanie výrobkov logom PEFC. Slovenský systém certifikácie lesov tvoria 4 národné technické dokumenty a 3 medzinárodné dokumenty Rady PEFC.

 

Dokument podáva ucelené informácie o podstate certifikácie lesov a spotrebiteľského reťazca. Vymedzuje základné definície, prvky a postupy, úlohy, povinnosti a previazanosť zúčastnených strán v procese certifikácie.


>> VIAC...     Download(pdficon_small)
 


Pravidlá pre certifikáciu hospodárenia v lesoch (TD SFCS 1002:2014)

Dokument stanovuje ciele a popisuje schému regionálnej certifikácie, špecifikuje úlohy a povinnosti pre žiadateľa o certifikáciu a usmerňuje konanie a určuje podmienky pre vlastníkov/obhospodarovateľov lesov pri podávaní žiadostí o vstup do certifikácie.


>>VIAC...     Download (pdficon_small)


Kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (TD SFCS 1003:2014)

Dokument obsahuje súbory kritérií, subkritérií a indikátorov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov pre hodnotenie na úrovni regiónu ako celku a na úrovni jednotlivého obhospodarovateľa.


>>VIAC...    Download (pdficon_small)


Spotrebiteľský reťazec lesných produktov - požiadavky (TD SFCS 1004:2013)

Dokument obsahuje požiadavky na spotrebiteľský reťazec, ktoré musí splniť organizácia, aby jej vyhlásenia alebo značky, ktoré sa vzťahujú k pôvodu suroviny použitej vo výrobkoch určených na predaj alebo spracovanie, boli uznané za hodnoverné a spoľahlivé. Hlavným cieľom spotrebiteľského reťazca PEFC je poskytnúť spotrebiteľom lesných produktov presné a dokázateľné informácie o obsahu suroviny pochádzajúcej z PEFC certifikovaných a trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov a recyklovanej suroviny.


Tento dokument predstavuje slovenský preklad medzinárodného štandardu PEFC ST 2002:2013 Chain of custody of forest based products - requirements, ktorý je platný pre všetkých užívateľov schémy PEFC.


Požiadavky certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu hospodárenia v lesoch (TD SFCS 1005:2014)

Dokument stanovuje špecifické a usmerňujúce požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov obhospodarovania lesov Slovenského systému certifikácie lesov s cieľom určiť zhodu systému obhospodarovania lesov s kritériami trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.


>>VIAC...    Download (pdficon_small)


Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu podľa medzinárodného štandardu PEFC pre spotrebiteľský reťazec (TD SFCS 1006:2013)

Dokument stanovuje špecifické a usmerňujúce požiadavky na orgány vykonávajúce hodnotenie a certifikáciu spotrebiteľského reťazca lesných produktov.


Tento dokument predstavuje slovenský preklad medzinárodného štandardu PEFC ST 2003:2012 „Requirements for certification bodies operating certification against the PEFC international chain of custody standard“, ktorý je platný pre všetkých užívateľov schémy PEFC.


>>VIAC...    Download (pdficon_small)


Pravidlá pre používanie loga PEFC v Slovenskej republike (TD SFCS 1007:2009)

Dokument obsahuje požiadavky na používateľov loga PEFC, ktoré sa vzťahujú k zabezpečeniu presného, kontrolovateľného, relevantného a nezavádzajúceho používania loga PEFC a príslušných vyhlásení.


Tento dokument predstavuje slovenský preklad medzinárodného štandardu PEFC ST 2001:2008 „PEFC logo usage rules - requirements“, ktorý je platný pre všetkých užívateľov schémy PEFC.


>>VIAC...    Download (pdficon_small)

PEFC certifikované

Svet

Výmera lesov: 318,8 mil. ha
Počet C-o-C: 11 741

SR

Výmera lesov: 1,217 mil. ha
Počet C-o-C: 124

(september, 2019)

 >Viac...

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

> Viac...

Certifikácia C-o-C

Certifikácia C-o-C predstavuje mechanizmus na sledovanie certifikovanej suroviny z lesa po konečné výrobky.

> Viac...

Logo PEFC

Logo PEFC a značky PEFC sú celosvetovo registrované obchodné značky, ktoré pomáhajú identifikovať výrobky, ktoré pochádzajú z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom a podporovať ich predaj.

> Viac...