Interné dokumenty - Interné dokumenty

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Interné dokumenty

Interné dokumenty sú normatívne smernice združenia PEFC Slovensko. Dokumenty definujú postupy pre proces tvorby dokumentácie certifikačnej schémy vrátane postupov na riešenie sťažností a odvolaní, základné administratívne úkony (vydávanie licencii na používanie loga PEFC, notifikácia certifikačných orgánov, vzdelávanie účastníkov certifikačného procesu) a politiku trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (programové ciele).

Vydávanie licencií na používanie loga PEFC (ND SFCS 001)

Dokument definuje pravidlá pre vydávanie licencií na používanie loga PEFC za účelom zabezpečenia požiadaviek na používanie loga PEFC v súlade s technickým dokumentom TD SFCS 1007:2009 Pravidlá pre používanie loga PEFC v Slovenskej republike.

>>VIAC...     Download (pdficon_small)
 


Tvorba,preskúmanie a revízia dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov (ND SFCS 002)

Cieľom dokumentu je vytvoriť presné postupy v procese tvorby, revízie a schvaľovaní dokumentácie Slovenského systému certifikácie lesov. Smernica popisuje návod pri vypracúvaní, pravidelnej údržbe (revízii) a schvaľovaní dokumentácie Slovenského systému certifikácie lesov.

>>VIAC...     Download (pdficon_small)


PEFC notifikácia certifikačných orgánov vykonávajúcich certifikáciu hospodárenia v lesoch a spotrebiteľského reťazca lesných produktov v SR (ND SFCS 003)

Dokument pokrýva PEFC notifikáciu certifikačných orgánov národným riadiacim orgánom PEFC v Slovenskej republike, ktoré vykonávajú certifikáciu hospodárenia v lesoch podľa dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov TD SFCS 1001:2009, TD SFCS 1002:2009, TD SFCS 1003:2009 a TD SFCS 1005:2009 a certifikáciu spotrebiteľského reťazca podľa TD SFCS 1004:2013 a TD SFCS 1006:2013.

>>VIAC...     Download (pdficon_small)
 

Prílohy

Príloha 1: Zmluva o PEFC notifikácii

Príloha 2: Žiadosť o PEFC notifikáciu

Príloha 3: Cenník poplatkov za PEFC notifikáciu

Príloha 4: Výkaz o vydaných certifikátoch

 Postupy PEFC Slovensko na prešetrenie a riešenie sťažností a odvolaní (ND SFCS 004)

Cieľom tejto smernice je popísať zodpovednosti a činnosť združenia PEFC Slovensko a rozhodcovskej komisie pri prešetrení a riešení sťažností a odvolaní. PEFC Slovensko považuje všetky sťažnosti a odvolania za možnosť zlepšiť svoju činnosť a zaviesť nápravné a preventívne opatrenia.

>>VIAC...     Download (pdficon_small)


Vzdelávanie účastníkov certifikačného procesu pre uplatňovanie SFCS (ND SFCS 005)

Cieľom smernice je popísať proces vzdelávania, jeho obsah a organizáciu, zameraného na uplatňovanie Slovenského systému certifikácie lesov podľa programu PEFC.

>>VIAC...     Download (pdficon_small)


Programové ciele PEFC pri trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov (ND SFCS 006)

Cieľom dokumentu je definovať programové ciele PEFC, ktoré vymedzujú odporučenia a usmernenia pre tvorbu zásad praktického výkonu obhospodarovania lesov účastníkmi certifikačného procesu.

>>VIAC...     Download (pdficon_small)

 

PEFC certifikované

Svet

Výmera lesov: 318,8 mil. ha
Počet C-o-C: 11 741

SR

Výmera lesov: 1,217 mil. ha
Počet C-o-C: 124

(september, 2019)

 >Viac...

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

> Viac...

Certifikácia C-o-C

Certifikácia C-o-C predstavuje mechanizmus na sledovanie certifikovanej suroviny z lesa po konečné výrobky.

> Viac...

Logo PEFC

Logo PEFC a značky PEFC sú celosvetovo registrované obchodné značky, ktoré pomáhajú identifikovať výrobky, ktoré pochádzajú z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom a podporovať ich predaj.

> Viac...